งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ พานแก้ว, นางณัชชาภัทช อมรกุล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า 
กันยายน 2564

ดาวน์โหลดงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1.  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง ดาวน์โหลด
2.  แผ่นพับ 4 เรื่องต้องรู้ "การเงินพรรคการเมือง" ดาวน์โหลด
3.  Infographic :
3 เหตุผล การเงินพรรคการเมือง 
ดาวน์โหลด

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเงินพรรคการเมือง (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฯ

ดาวน์โหลด 340 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า