งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้ของคนไทยต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020”
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้ของคนไทยต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020”
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมของคนไทย ที่มีต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คนไทยกับโอลิมปิก 2020” (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด
Infographic "โอลิมปิกกับคนไทย เราสนใจกันแค่ไหน" (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด 219 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า