งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
จัดทำโดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

         “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นกลไกสำคัญที่รัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายประยุกต์ใช้กลไกดังกล่าว ซึ่งมีมากกมายหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการปกครอง และบริบทสังคมวิทยาการเมืองของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญมี เจตนารมณ์และหลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจน ทั้งการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในอีกมิติคือสิทธิของประชาชน ในขณะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ประกอบหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญกาหนดโครงสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะ “หุ้นส่วน” ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชนกับชุม เพื่อให้กระบวนการนโยบายและกฎหมายตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความต้องการของสังคม

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย - สถาบันฝ่ายบริหาร

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า