งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย
โดย  อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง , ภูริภัทธ์ เครือนพรัตน์

การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพสังคมไทย (Thai Peace Index)

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า