งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย : ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย : ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

           โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมาย: ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญเพื่อทบทวนกฎหมายว่ามีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เจตนารมณ์หรือมีข้อจากัดในการนาไปบังคับใช้หรือไม่ เพียงใด เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (22 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า