งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

จัดพิมพ์โดย 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9587 โทรสาร 0-2143-8177

วิเคราะห์ผลทางการเมืองของกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามการออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า