งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โมเดลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 230 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า