งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
       วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 (วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุน) (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society)

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า