งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
จดหมายเปิดผนึกจากนักวิจัยถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

นักวิจัยโครงการ “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ของสถาบันพระปกเกล้าส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยพร้อมระบุเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่านักวิจัยเห็นว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการในโอกาสแรก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและความสำเร็จในการสร้างความปรองดอง คือ การสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองในสังคมไทยด้วยการริเริ่มกระบวนการพูดคุยเสวนา (Dialogue)ภายในคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันต่อข้อเสนอในรายงานฯโดยไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน 

สรุปข้อเสนอต่อกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ (200 ครั้ง) ดาวน์โหลด
จดหมายเปิดผนึก (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
1. ส่วนหน้า (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2. บทสรุปผู้บริหาร (21 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 193 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้ธรรมาภิบาลในกระบวนการพิจารณาคดี(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า