งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society)
ชื่อผู้รับทุน - พงษ์ยุทธ สีฟ้า ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society)
            ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่รายรับไม่พอกับรายจ่ายทำให้เกิดภาวะหนี้สินแก่ชาวไร่ ชาวนา เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีองค์กรประชาชนที่รู้จักกันในนามเครือข่ายอินแปงซึ่งเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพได้เป็นผลสำเร็จ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการรวมกลุ่มของสมาชิกเครือข่ายอินแปงในการแก้ไขปัญหาการทำเกษตรกรรมและปัญหาหนี้สิน ว่ามีวิธีการอย่างไรจึงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ประชาสังคมท้องถิ่น (Local Civil Society) (47 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทสรุปผู้บริหาร โครงการประชาเสวนาหาทางออกและการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า