งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร
ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร
(Study and Development of a Training Model Based on Threefold Training to Strengthen Ethical Leadership for Executive Officers and Team Leaders in an Organization)
โดย ศุภกร จันทราวุฒิกร,ดุษฎี โยเหลา ,กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 'ครรชิต แสนอุบล

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1) เพื่อศึกษารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขาและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา สำหรับเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร 
3) เพื่อทดลองรูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา สำหรับเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร ก่อนนำไปเสนอใช้ โดยได้ดำเนินการวิจัย ตามแบบแผนสำรวจบุกเบิก (The Exploratory Sequential Design) เป็น 2 ระยะต่อเนื่องกัน 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา (77 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

ดาวน์โหลด 158 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาวน์โหลด 168 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 กรณีศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 202 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า