ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ สถิติเชิงปริมาณ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับสมัครตลอดทั้งปี)


  
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง  สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร นักวิชาการ หลายอัตรา ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
ทางด้านนิติศาสตร์ สถิติเชิงปริมาณ 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-----------------------------------

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาด้านสถิติ การวิจัยเชิงปริมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา สันติวิธี การปกครองท้องถิ่น และการเมืองภาคพลเมือง
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี / ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)

เอกสารการสมัคร ต้องยื่นเอกสารครบถ้วน  ดังนี้
(สถาบันจะพิจารณาผู้ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนตามรายการด้านล่างนี้ เป็นอันดับแรก) ****

  1. ใบสมัคร ประวัติโดยย่อ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
  2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ (ดาวน์โหลดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ)
  3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

หมายเหตุ : ส่งทางอีเมลเท่านั้น ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ตำแหน่งและขอบเขตงานของพนักงานวิชาการและวิจัย ตามหน่วยงานที่เปิดรับดังนี้

  1. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
  2. สำนักวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
  3. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ดาวน์โหลด
  4. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด

การสมัครงาน/ การติดต่อ-สอบถาม
ผู้ประสงค์สมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครงาน โดยระบุตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้  มาที่
ส่วนบริหารงานบุคคล
นางสาวพัชรี แย้มโกสุม
โทรศัพท์ : 02- 141 9757 e-mail: [email protected]

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี 
โดย สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นรอบๆ ตามรายไตรมาส 
และจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน และผลสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
**กรุณาส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และผลงานวิชาการ**
มาทางอีเมล์ :  [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

เวทีเสวนาวิชาการเสริมความรู้ ทักษะ ป้องกันภัยทางด้าน “ดิจิทั...

28 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า