ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการ


  
ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครนักวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการตลอดทั้งปี
ในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติเชิงปริมาณ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
------------------------------------------------------

อัตราที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • ปริญญาโท 28,000 บาท
 • ปริญญาเอก 39,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท / ปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติเชิงปริมาณ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)
 3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานวิชาการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ
 2. สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ
 3. สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ
 4. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ
 5. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติ

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัคร ประวัติโดยย่อ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ ดาวน์โหลดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
 3. ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ / บทความวิจัย / บทความวิชาการ

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี 
โดย สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นรอบๆ ตามรายไตรมาส 
และจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วน และผลสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
**กรุณาส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และผลงานวิชาการ**
มาทางอีเมล์ :  [email protected]

การสมัครงาน/ การติดต่อ-สอบถาม
ผู้ประสงค์สมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครงาน
โดยระบุตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ต้องการ และวันที่สามารถเริ่มงานได้ 
มาที่ ส่วนบริหารงานบุคคล
นางสาวพัชรี แย้มโกสุม
โทรศัพท์ : 0 2141 9757 e-mail: [email protected]


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ข่าวสารอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศ...

19 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า