รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
09 กุมภาพันธ์ 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง 165 เกร็ดสถิติจากฮาเวิร์ดที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


337 ครั้ง
08 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๑)

คุณอนันต์ ศิลป์

-


338 ครั้ง
07 กุมภาพันธ์ 2561

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


344 ครั้ง
06 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย

-


331 ครั้ง
05 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการ สำนักวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


337 ครั้ง
02 กุมภาพันธ์ 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


325 ครั้ง
01 กุมภาพันธ์ 2561

บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณสำราญ สมพงษ์

-


350 ครั้ง
31 มกราคม 2561

ขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนัก

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


369 ครั้ง
30 มกราคม 2561

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย์

-


391 ครั้ง
29 มกราคม 2561

สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


371 ครั้ง
26 มกราคม 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


409 ครั้ง
25 มกราคม 2561

วิทยากรกระบวนการ : ความรู้สู่การปฏิบัติ

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า


407 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า