รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
15 มีนาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : ชาติคืออะไร

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


427 ครั้ง
14 มีนาคม 2562

การเลือกตั้ง : เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


421 ครั้ง
13 มีนาคม 2562

Good Governance and Big Data

ดร.ชลิดา สุรธนิตกุล

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา


414 ครั้ง
12 มีนาคม 2562

ส่องนโยบายพรรคการเมืองว่าด้วยการกระจายอำนาจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


391 ครั้ง
11 มีนาคม 2562

สถานการณ์เลือกตั้งทางภาคอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


419 ครั้ง
08 มีนาคม 2562

ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


380 ครั้ง
07 มีนาคม 2562

การเลือกตั้งในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.นามสกุล นิธิบุณยากร

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


560 ครั้ง
06 มีนาคม 2562

การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey ครั้งที่ 4)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


427 ครั้ง
05 มีนาคม 2562

พลเมืองกับการเลือกตั้ง

นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


464 ครั้ง
04 มีนาคม 2562

นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งพะเยา : จังหวัดเล็กแต่การเมืองไม่เล็ก"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง

อาจารย์ประจำคณะรัญศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


484 ครั้ง
01 มีนาคม 2562

เรื่องเล่าของสาวรับใช้ The Handmaid's Tale

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


454 ครั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2562

ความประทับใจจากการเข้าร่วมเวทีเปล่งเสียงประเทศไทย เวทีที่ 3 เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

นักวิชาการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


426 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า