รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
12 กุมภาพันธ์ 2561

ประสบการณ์การทำกฎหมายว่าด้วยการเสนอชื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


452 ครั้ง
09 กุมภาพันธ์ 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง 165 เกร็ดสถิติจากฮาเวิร์ดที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


510 ครั้ง
08 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๑)

คุณอนันต์ ศิลป์

-


516 ครั้ง
07 กุมภาพันธ์ 2561

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


513 ครั้ง
06 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย

-


499 ครั้ง
05 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการ สำนักวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


552 ครั้ง
02 กุมภาพันธ์ 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


506 ครั้ง
01 กุมภาพันธ์ 2561

บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณสำราญ สมพงษ์

-


519 ครั้ง
31 มกราคม 2561

ขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนัก

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


562 ครั้ง
30 มกราคม 2561

โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย์

-


597 ครั้ง
29 มกราคม 2561

สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


1231 ครั้ง
26 มกราคม 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


1309 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า