รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
25 กรกฎาคม 2561

สิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อาจารย์กล้า สมุทรวณิช

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


985 ครั้ง
24 กรกฎาคม 2561

การสร้างสำนึกพลเมืองสู่เยาวชนในสถานศึกษา

อาจารย์ศรายุทธ อันทะไชย

นายกสมาคมสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด


954 ครั้ง
23 กรกฎาคม 2561

X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


968 ครั้ง
20 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


981 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2561

อาชีวะสมานฉันท์

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร


1009 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2561

บทบาทสื่อมวลชนที่ดี กรณีจากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำ

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


1055 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์

นักวิจัยโครงการฯ


979 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2561

ถอดบทเรียนอิสราเอล : การเสริมสร้างพลังของผู้หญิงทางการเมือง

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


947 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : รัฐอิสลาม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


1004 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2561

การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

เลขาธิการสำนักงานสมานฉันท์แห่งชาติ


1027 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2561

สังคมไทยเรียนรู้อะไรในภาวะวิกฤติจากภัยภิบัติ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) และ ประธานมูลนิธิพระมหาสุทิตย์ เพื่อโรงพยาบาลแม่สรวย


995 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2561

การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า

นาย ฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาธุรกิจอีเวนท์ คณะการท่องเที่ยว ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5


1059 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า