รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
13 กันยายน 2561

สถานการณ์สันติภาพโลกและการขับเคลื่อนงานในสังคมไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


592 ครั้ง
12 กันยายน 2561

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Good To Great แค่ดียังไม่พอ....แต่ต้องยิ่งใหญ่” งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


508 ครั้ง
11 กันยายน 2561

civic education - เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

อังสนา พิไสยสามนต์เขต

-


545 ครั้ง
10 กันยายน 2561

"รัฐสวัสดิการ...เหรียญทั้งสองด้านของประชาธิปไตย"

คุณนุชประภา โมกข์ศาสตร์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


609 ครั้ง
07 กันยายน 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง KPI Yearbook 2561 Focus รัฐธรรมนูญ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


493 ครั้ง
06 กันยายน 2561

จากสันติภาพโลกสู่รากแก้วในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


528 ครั้ง
05 กันยายน 2561

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


516 ครั้ง
04 กันยายน 2561

การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


520 ครั้ง
03 กันยายน 2561

ยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


551 ครั้ง
31 สิงหาคม 2561

รีวิวหนังสือ : การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


559 ครั้ง
30 สิงหาคม 2561

ความร่วมมือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันพระปกเกล้า

อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า


536 ครั้ง
29 สิงหาคม 2561

Smart City ที่เทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน


526 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า