รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
08 มกราคม 2562

พลเมืองอาสาในชุมชน

ผศ.นิรันดร์ กุลฑานันท์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์


513 ครั้ง
07 มกราคม 2562

แถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจและการยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน”

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


588 ครั้ง
04 มกราคม 2562

รีวิวหนังสือ พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


600 ครั้ง
03 มกราคม 2562

การจัดการเลือกตั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 62

นาย กังวาน จันทร์หนองสรวง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด


555 ครั้ง
02 มกราคม 2562

ธรรมาภิบาลในยุค Thailand 4.0

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ


614 ครั้ง
01 มกราคม 2562

การจัดการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่

นายกีรติ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่


600 ครั้ง
31 ธันวาคม 2561

สถานการณ์การเลือกตั้งภาคเหนือ

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


547 ครั้ง
28 ธันวาคม 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง การปฏิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สี จิ้นผิง

เอกกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


542 ครั้ง
27 ธันวาคม 2561

"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าเพิ่มรายได้ในชุมชน" เป็นปฏิบัติการจริงของ "เครือข่ายพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด" ภายใต้ ชื่อ "สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

ศรายุทธ อันทะไชย์

รองประธานสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด


569 ครั้ง
26 ธันวาคม 2561

ความมุ่งมั่นของสถาบันพระปกเกล้าในการเสริมสร้างศักยภาพธรรมาภิบาลของประเทศไทย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า


516 ครั้ง
25 ธันวาคม 2561

เทคนิคการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง กับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

อรรถพล ศิริมูล

ครูชำนาญการ


517 ครั้ง
24 ธันวาคม 2561

สถานการณ์การเลือกตั้งภาคใต้

ผศ.บูฆอรี ยีหมะ

อ.ประจำสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล


513 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า