รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
06 ธันวาคม 2561

กติการ่วมกันในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


401 ครั้ง
05 ธันวาคม 2561

ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ตรวจการ ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


485 ครั้ง
04 ธันวาคม 2561

การสร้างสำนึกพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ ประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


413 ครั้ง
03 ธันวาคม 2561

กระบวนการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

ปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


443 ครั้ง
30 พฤศจิกายน 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง Nudge สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


502 ครั้ง
29 พฤศจิกายน 2561

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีกับภูมิปัญญาภาคอีสาน

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

-


483 ครั้ง
28 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา สันติวิธีในวิถีพระปกเกล้าฯ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


492 ครั้ง
27 พฤศจิกายน 2561

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าเพิ่มรายได้ในชุมชน ของ"เครือข่ายพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด" ภายใต้ ชื่อ "สภาพลเมืองร้อยเอ็ด"

นายศรายุทธ อันทะไชย์

รองประธานสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด


459 ครั้ง
26 พฤศจิกายน 2561

การหาเสียงเลือกตั้งทางออนไลน์

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


497 ครั้ง
23 พฤศจิกายน 2561

รีวิวหนังสือเรื่อง เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


434 ครั้ง
21 พฤศจิกายน 2561

ประชาชนควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนการเลือกตั้ง

นายเมธา ศิลาพันธ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


451 ครั้ง
20 พฤศจิกายน 2561

การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ และการดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2561

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่


419 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า