รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
19 พฤศจิกายน 2561

ควันหลง KPI congress: สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


481 ครั้ง
16 พฤศจิกายน 2561

รีวิวหนังสือ : โลกที่คิดว่าคุ้นเคย ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


451 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2561

ควันหลงสาระ ห้องย่อยที่ 6 เรื่อง ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20)

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


410 ครั้ง
14 พฤศจิกายน 2561

ปธพ.กับงานการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขและระบบทางการแพทย์ไทย

พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภา


441 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2561

Freedom in society เสรีภาพทางสังคม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


431 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2561

เทปเสียงปาฐกถาพิเศษปิดงาน : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


437 ครั้ง
09 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 เร่งเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมือง

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


411 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


433 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


429 ครั้ง
06 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคง

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์

นักกฎหมายและนักวิชาการอิสระ


500 ครั้ง
05 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล

ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาปัญญา สมาพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


429 ครั้ง
02 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3 การกระจายอำนาจรากฐานประชาธิปไตย

ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์

อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


503 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า