รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
01 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 6 ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


430 ครั้ง
31 ตุลาคม 2561

สถาบันพระปกเกล้า กับงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ (KPI Congress ๒๐)

ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


357 ครั้ง
30 ตุลาคม 2561

สรุปเนื้อหาของหนังสือเรื่อง การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ ซึ่งเขียนโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


453 ครั้ง
29 ตุลาคม 2561

"ความท้าทายใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


412 ครั้ง
26 ตุลาคม 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


436 ครั้ง
25 ตุลาคม 2561

อุ่นเครื่อง ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ๒๐

นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


435 ครั้ง
24 ตุลาคม 2561

กรณีดราม่าลานแอโรบิคกับกฏหมายปกครอง

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


442 ครั้ง
23 ตุลาคม 2561

กฎหมายการกู้ยืมและการค้ำประกัน

อ.ศิริชัย วิชชุวัชรากร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย


489 ครั้ง
22 ตุลาคม 2561

การเมืองในกระบวนการเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


434 ครั้ง
19 ตุลาคม 2561

รีวิวหนังสือ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย นำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปชั่น

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


496 ครั้ง
18 ตุลาคม 2561

เก็บตกการบรรยายวิชาการ “ทำไมการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงถึงได้ผลดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

-


545 ครั้ง
17 ตุลาคม 2561

ประชาชนพร้อมหรือยังสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


547 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า