รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
22 กรกฎาคม 2562

นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


317 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง : การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง ทางออกของการเมืองไทย

รศ.ดร.จุมพล หนิมพาณิช

นักวิจัยแห่งชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต


330 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2562

ธรรมภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ : กรณีศึกษาประเทศจีน"

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า


311 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประเทศฝรั่งเศส

คุณศิริเพ็ญ วรปัสสุ

ภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


306 ครั้ง
15 กรกฎาคม 2562

แอบมองนิวซีแลนด์หันซ้าย : Well Being Budget

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


354 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง : ราชันผู้พลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือง

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


325 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2562

รู้จัก Islamophobia เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


320 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2562

บทบาทรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


300 ครั้ง
09 กรกฎาคม 2562

พลเมืองดิจิทัล - ประสบการณ์จาก I Law กับการสร้างและส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ผู้ก่อตั้ง iLaw


355 ครั้ง
08 กรกฎาคม 2562

รัฐบาลผสม ประสบการณ์จากต่างประเทศ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


344 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง : ล้างแค้นกับสมานฉันท์

นางสาวปัทมา สูบกัมปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


333 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข กับบทเรียนการศึกษาดูงานภาคกลาง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


343 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า