รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
03 กรกฎาคม 2562

นิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชาบรมราชาภิเษก

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


307 ครั้ง
02 กรกฎาคม 2562

การสร้างพลเมืองดิจิทัล

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


347 ครั้ง
01 กรกฎาคม 2562

มองการเมืองไทยผ่านโลกโซเชียล

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


322 ครั้ง
28 มิถุนายน 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง : สิ้นแสงฉาน Twilight over Burma My Life as a Shan Princess

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


332 ครั้ง
27 มิถุนายน 2562

ดัชนีสันติภาพโลก 2019

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


350 ครั้ง
26 มิถุนายน 2562

การทำงานของรัฐสภาภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

นางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


326 ครั้ง
25 มิถุนายน 2562

ท้องถิ่นดีๆ ทั่วไทย : การบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง

คุณรุ่งสุริยา เชียงชีระ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


345 ครั้ง
24 มิถุนายน 2562

87 ปี ระบอบประชาธิปไตยไทย

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


345 ครั้ง
21 มิถุนายน 2562

งานวิจัยน่าอ่านเรื่อง : การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


317 ครั้ง
20 มิถุนายน 2562

ภูมิปัญญาอีสานกับสันติวิธี

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ที่ปรึกษาสถาบันสันติศึกษา


328 ครั้ง
19 มิถุนายน 2562

ปฐมรัฐธรรมนูญไทย โครงสร้างและการจัดการอำนาจตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พศ 2475

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


312 ครั้ง
18 มิถุนายน 2562

พลเมืองดีจากอดีตสู่ปัจจุบัน

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


320 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า