รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
14 สิงหาคม 2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำสู่นวัตกรรมและความร่วมมือ: SECI Model

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


207 ครั้ง
13 สิงหาคม 2561

X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา (2)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


207 ครั้ง
10 สิงหาคม 2561

รีวิวหนังสือ : สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


195 ครั้ง
09 สิงหาคม 2561

วิทยากรตัวคูณกับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม

อาจารย์ธวัช พันมา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่


192 ครั้ง
08 สิงหาคม 2561

คนปริกไม่ทอดทิ้งกัน

อาจารย์สุริยา ยีขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


205 ครั้ง
07 สิงหาคม 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักวิจัยโครงการฯ


207 ครั้ง
06 สิงหาคม 2561

การเลือกตั้งกัมพูชา

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


238 ครั้ง
03 สิงหาคม 2561

รีวิวหนังสือ : เสรีภาพในการพูด: ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


278 ครั้ง
02 สิงหาคม 2561

การขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษาสู่ชุมชน

รศ. ดร.พระมหาหรรษา ธรรมหาโส

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


239 ครั้ง
01 สิงหาคม 2561

สิทธิทางศาล : ประเทศไทยอยู่ยากจริงหรือ

นายวิเชียร ชุบไธสง

อดีตอุปนายกสภาทนายความ และทนายความ


193 ครั้ง
31 กรกฎาคม 2561

"ผู้นำเยาวชนกับการเป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย" มุมมองจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

นายกันตวัฒน์ ธนาสิริกุล

นิสิตแห่งคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1


211 ครั้ง
30 กรกฎาคม 2561

ในหลวงรัชกาลที่ 10

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


217 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า