รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
17 มิถุนายน 2562

นโยบายแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม (ยุคบิ๊กตู่ 2 )

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


317 ครั้ง
14 มิถุนายน 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : บันทึกของทูตญี่ปุ่น ผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


300 ครั้ง
13 มิถุนายน 2562

สถานการณ์ทีวีดิจิตอลในประเทศไทย

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


340 ครั้ง
12 มิถุนายน 2562

พรมแดนความรู้ ประวัติศาสตรการอภิวัฒน์สยาม วันที่ 24 มิถุนายน 2475

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


332 ครั้ง
11 มิถุนายน 2562

การสร้างระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความเสมอภาคในสังคม โดยเทศบาล ต. อุโมงค์ อ.เมือง.จ.ลำพูน

คุณทนงศักดิ์ รัตนโสภณ

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน


338 ครั้ง
10 มิถุนายน 2562

Hung Parliament สภาแขวน มองโลก มองไทย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


315 ครั้ง
07 มิถุนายน 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การสร้างคุณค่าให้ชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


344 ครั้ง
06 มิถุนายน 2562

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3 ที่จ.เพชรบุรี

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภา


330 ครั้ง
04 มิถุนายน 2562

พลเมืองสร้างได้ "ความเป็นพลเมืองดิจิทัล" ตอนที่ 1

คุณศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


328 ครั้ง
03 มิถุนายน 2562

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ 60

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


299 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การเมืองภาคประชาชน : การเมืองภาคพลเมือง ทางออกการเมืองไทย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


303 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2562

บทบาทรัฐบาลมาเลเซีย ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

นักวิชาการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


329 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า