รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
23 เมษายน 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุ

คุณอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จ.อุดรธานี


325 ครั้ง
22 เมษายน 2562

ทางออกการเมืองไทย หลังการเลือกตั้งภายใต้บริบท รัฐธรรมนูญ 2560

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


322 ครั้ง
19 เมษายน 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น"

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


312 ครั้ง
18 เมษายน 2562

การนำหลัก SDGs มาพัฒนาความยั่งยืนในสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล


332 ครั้ง
17 เมษายน 2562

พิธีสรงพระมุธธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี


298 ครั้ง
16 เมษายน 2562

บทบาทของพลเมืองหลังการเลือกตั้ง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


293 ครั้ง
15 เมษายน 2562

สูตรลับ กกต.

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


356 ครั้ง
12 เมษายน 2562

พลังเทคโนแครต การขับเคลื่อนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย(พ.ศ.2504-2535)

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


301 ครั้ง
11 เมษายน 2562

สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้ง ในจังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


303 ครั้ง
10 เมษายน 2562

มุมมองเรื่อง "คอร์รัปชั่น" กับ "ประชาธิปไตย" ภายใต้บริบทของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา


336 ครั้ง
09 เมษายน 2562

หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

นายสมเกียรติ นากระโทก

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


280 ครั้ง
08 เมษายน 2562

จับตาการให้ใบสั่งหลากสีของ กกต.

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


295 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า