รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
14 พฤศจิกายน 2562

การลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม กรณีศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการประมงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล

์พล.ต.ต.นายแพทย์ พงศ์ธร สุโฆสิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลตำรวจ (สบ. 6)


696 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2562

ข้อสรุปห้องย่อยที่ 1 "เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยระบบกฎหมาย" (จากงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21)

คุณชมพูนุท ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


701 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2562

(ท้องถิ่นดี ๆ ทั่วไทย) ย้อนอดีตเมืองยะลา 2 ฝั่งคลอง 3 วัฒนธรรม

์คุณมะสดี หะยีปิ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


667 ครั้ง
11 พฤศจิกายน 2562

การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


657 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2562

ควันหลงสาระสำคัญ จากงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 (บทสรุป ห้องย่อยห้องที่ 4 : เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยไทยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาค)

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


665 ครั้ง
06 พฤศจิกายน 2562

พระชะตาชีวิตของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 7 (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน)

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่


697 ครั้ง
05 พฤศจิกายน 2562

ควันหลงสาระสำคัญ ในงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ : ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพประชาธิปไตยไทย

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ ประจำสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


711 ครั้ง
04 พฤศจิกายน 2562

ปาฐกถาปิดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


681 ครั้ง
01 พฤศจิกายน 2562

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (KPI Congress ครั้งที่ 21) กลุ่มย่อยที่ 3 : ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


715 ครั้ง
31 ตุลาคม 2562

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (KPI Congress ครั้งที่ 21) กลุ่มย่อยที่ 5 : เสริมสร้างการกระจายอำนาจให้เป็นกลไก ลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น


681 ครั้ง
30 ตุลาคม 2562

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (KPI Congress ครั้งที่ 21) กลุ่มย่อยที่ 4 : เพิ่มคุณภาพประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมเสมอภาค

อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน


701 ครั้ง
29 ตุลาคม 2562

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 : สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง


606 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า