รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
10 พฤษภาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : โลกนี้คือละคร

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


330 ครั้ง
09 พฤษภาคม 2562

พหุวัฒนธรรม แรงงานข้ามชาติ กับสิทธิชนกลุ่มน้อย

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


338 ครั้ง
08 พฤษภาคม 2562

ประโยชน์ของพืชกัญชา กับแพทย์ทางเลือก สถานการณ์ กระแส ความเข้าใจในสังคม

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


342 ครั้ง
07 พฤษภาคม 2562

พลเมืองกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการมีส่วนร่วม

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


340 ครั้ง
03 พฤษภาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ Practical Wisdom

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


313 ครั้ง
02 พฤษภาคม 2562

"SEA" โมเดลใหม่การมีส่วนร่วมของประชาชน

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


386 ครั้ง
01 พฤษภาคม 2562

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


334 ครั้ง
30 เมษายน 2562

ตำนานดาบคุซานาหงิ ราชกุธภัณฑ์ของญี่ปุ่น : คติชนของผู้นำและสังคม

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


348 ครั้ง
29 เมษายน 2562

ส่องการใช้วัฒนธรรมร่วมสมัยก่อน – หลัง การเลือกตั้งไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


386 ครั้ง
26 เมษายน 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง "มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง"

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


325 ครั้ง
25 เมษายน 2562

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในมิติศาสนา

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

หัวหน้าภาควิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ


313 ครั้ง
24 เมษายน 2562

สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า


391 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า