รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
11 กรกฎาคม 2561

สังคมไทยเรียนรู้อะไรในภาวะวิกฤติจากภัยภิบัติ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) และ ประธานมูลนิธิพระมหาสุทิตย์ เพื่อโรงพยาบาลแม่สรวย


235 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2561

การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า

นาย ฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาธุรกิจอีเวนท์ คณะการท่องเที่ยว ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5


241 ครั้ง
09 กรกฎาคม 2561

cyber democracy

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


241 ครั้ง
06 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : ผู้สูงอายุในสังคมจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


269 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2561

การมีส่วนร่วมเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

นายคณาธิศ เกิดคล้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


241 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2561

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


268 ครั้ง
03 กรกฎาคม 2561

หลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


261 ครั้ง
02 กรกฎาคม 2561

ประเทศไทยกับตัวแบบการพัฒนามนุษย์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


259 ครั้ง
29 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : ความมั่นคงใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


255 ครั้ง
28 มิถุนายน 2561

การไกล่เกลี่ยในชุมชน

อาจารย์นพรุจ ธนาทิพยางกูร

ที่ปรึกษางานศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


323 ครั้ง
27 มิถุนายน 2561

จากปัญหาอาหารกลางวันสู่การพัฒนาการศึกษาไทย

ดร.ตวง อันทะไชย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคมของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


303 ครั้ง
26 มิถุนายน 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี

นักวิจัยโครงการฯ


247 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า