รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
03 ธันวาคม 2562

นวัตกรรมชุมชนและเมืองเข้มแข็ง โดยศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ภาคอีสาน จังหวัดเลย

คุณยลชาญ กมลรัตน์

ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเลย


679 ครั้ง
02 ธันวาคม 2562

อีโว โมราเลส กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโบลิเวีย

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


704 ครั้ง
29 พฤศจิกายน 2562

การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) แนวคิด ประสบการณ์ และข้อเสนอรูปแบบ สำหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

คุณขวัญข้าว คงเดชา

นักวิชาการ ประจำสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


728 ครั้ง
28 พฤศจิกายน 2562

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภัยพิบัติในยุค Disruptiv

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


655 ครั้ง
27 พฤศจิกายน 2562

การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ “จากอดีตถึงปัจจุบัน”

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


691 ครั้ง
26 พฤศจิกายน 2562

นวัตกรรมชุมชนและพลเมืองเข้มแข็ง

นายสุเรียน วงค์เป็ง

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดน่าน


699 ครั้ง
22 พฤศจิกายน 2562

Public Participation (Citizens Initiative and Referendum)

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


657 ครั้ง
21 พฤศจิกายน 2562

ติดตามการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

์นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


726 ครั้ง
20 พฤศจิกายน 2562

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเยือนอิตาลี และวาติกัน พ.ศ. 2477

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประชาธิปก - รำไพพรรณี


722 ครั้ง
19 พฤศจิกายน 2562

ท้องถิ่นดีๆ ทั่วไทย : ชีวิตดี๊ดีที่นาอ้อ

คุณก้าน กุณะวงศ

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


702 ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2562

การประชุม ASEAN กับความคืบหน้า RCEP

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


711 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2562

บทความวิชาการที่น่าสนใจ เรื่อง "Public Participation in public policy process in Thailand"

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


714 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า