รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
27 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : เพ่งประชาธิปไตยโลก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


199 ครั้ง
26 กรกฎาคม 2561

จับชีพจรกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

คุณรอมฎอน ปันจอ

บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch


192 ครั้ง
25 กรกฎาคม 2561

สิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อาจารย์กล้า สมุทรวณิช

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ


189 ครั้ง
24 กรกฎาคม 2561

การสร้างสำนึกพลเมืองสู่เยาวชนในสถานศึกษา

อาจารย์ศรายุทธ อันทะไชย

นายกสมาคมสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด


207 ครั้ง
23 กรกฎาคม 2561

X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


204 ครั้ง
20 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


205 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2561

อาชีวะสมานฉันท์

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร


206 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2561

บทบาทสื่อมวลชนที่ดี กรณีจากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำ

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


213 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2561

โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์

นักวิจัยโครงการฯ


210 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2561

ถอดบทเรียนอิสราเอล : การเสริมสร้างพลังของผู้หญิงทางการเมือง

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


234 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2561

รีวิวหนังสือ : รัฐอิสลาม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


232 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2561

การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

เลขาธิการสำนักงานสมานฉันท์แห่งชาติ


229 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า