รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2562

จรรยาบรรณการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และการสะท้อนภาพรวมของสังคม

คุณชนะ ผาสุกสกุล

ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์


186 ครั้ง
14 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน

คุณมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่


205 ครั้ง
13 พฤษภาคม 2562

เลือกตั้งอินโด 2562 : ประชาธิปไตยบนประเทศหมื่นเกาะ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


197 ครั้ง
10 พฤษภาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : โลกนี้คือละคร

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


200 ครั้ง
09 พฤษภาคม 2562

พหุวัฒนธรรม แรงงานข้ามชาติ กับสิทธิชนกลุ่มน้อย

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


206 ครั้ง
08 พฤษภาคม 2562

ประโยชน์ของพืชกัญชา กับแพทย์ทางเลือก สถานการณ์ กระแส ความเข้าใจในสังคม

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


208 ครั้ง
07 พฤษภาคม 2562

พลเมืองกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการมีส่วนร่วม

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


210 ครั้ง
03 พฤษภาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ Practical Wisdom

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


215 ครั้ง
02 พฤษภาคม 2562

"SEA" โมเดลใหม่การมีส่วนร่วมของประชาชน

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


260 ครั้ง
01 พฤษภาคม 2562

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


201 ครั้ง
30 เมษายน 2562

ตำนานดาบคุซานาหงิ ราชกุธภัณฑ์ของญี่ปุ่น : คติชนของผู้นำและสังคม

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


224 ครั้ง
29 เมษายน 2562

ส่องการใช้วัฒนธรรมร่วมสมัยก่อน – หลัง การเลือกตั้งไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


251 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า