รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
19 ธันวาคม 2562

แนวคิด การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อความเท่าเทียม

คุณมานิตย์ อินทร์พิมพ์ (คุณซาบะ)

นักเคลื่อนไหวเพื่อคนพิการ ผู้บุกเบิก Accessibility is Freedom


546 ครั้ง
18 ธันวาคม 2562

“สวนบานแก้ว” รมณียสถาน ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

คุณบุญพีร์ พันธ์วร

อนุกรรมการวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


588 ครั้ง
17 ธันวาคม 2562

ท้องถิ่นดี ๆ ทั่วไทย “ตำบลศรีเตี้ย” เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ ณ วรรณไทย

นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


562 ครั้ง
16 ธันวาคม 2562

การเลือกตั้งสหราชอาณาจักร 2019 กับอนาคต Brexit

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


570 ครั้ง
13 ธันวาคม 2562

“รัฐ” กับการแก้ไขปัญหา “ความยากจน” ในบริบทของจีน

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า


528 ครั้ง
12 ธันวาคม 2562

การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย 2562

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


545 ครั้ง
11 ธันวาคม 2562

รำลึกรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 10 ธันวาคม 2475

คุณณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


587 ครั้ง
10 ธันวาคม 2562

ท้องถิ่นดี ๆ ทั่วไทย ชุมชนรักษ์นกยูง ตำบลห้วยข้าวก่ำ

คุณไพรสณย์ ราหูรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


592 ครั้ง
09 ธันวาคม 2562

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนโยบาย ชิม - ช็อป - ใช้

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


630 ครั้ง
06 ธันวาคม 2562

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระดับท้องถิ่น

คุณวิลาวัลย์ หงษ์นคร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


556 ครั้ง
05 ธันวาคม 2562

นักศึกษา 4 ส รุ่นที่ 10 ดูงานใน 3 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี พัทลุง)

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล


564 ครั้ง
04 ธันวาคม 2562

ประวัติศาสตร์งานฉลองรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


519 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า