รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 ตุลาคม 2562

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 : เสริมสร้างความเสมอภาคด้วยระบบกฎหมาย

คุณสมชาย หอมลออ

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา


713 ครั้ง
25 ตุลาคม 2562

หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


686 ครั้ง
24 ตุลาคม 2562

สาระความรู้สำคัญที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับจากประชุมวิชาการ KPI Congress ครั้งที่ 21

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


731 ครั้ง
23 ตุลาคม 2562

สถาบันพระปกเกล้ากับงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


766 ครั้ง
22 ตุลาคม 2562

ท้องถิ่นดี ๆ ทั่วไทย : ลานคนดี 4 ชนเผ่า ณ ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คุณกิมฮ้อ เหลืองประภัสร

นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


755 ครั้ง
21 ตุลาคม 2562

แอฟริกาใต้ จากสงครามสู่กีฬารักบี้ และการพัฒนาประเทศ

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


748 ครั้ง
18 ตุลาคม 2562

รายงานการศึกษา : ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


745 ครั้ง
17 ตุลาคม 2562

ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร

รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุ


709 ครั้ง
16 ตุลาคม 2562

วิจัยเรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัว”

คุณวิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


410 ครั้ง
15 ตุลาคม 2562

ท้องถิ่นดี ๆ ทั่วไทย สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คุณธนวัฒน์ ยอดใจ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


447 ครั้ง
14 ตุลาคม 2562

รวันดา จากสงครามสู่สันติภาพและการพัฒนาประเทศ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


381 ครั้ง
11 ตุลาคม 2562

ศาสตร์พระราชา ว่าด้วยการปกครองด้วยกฏหมาย

นางสาว ปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


395 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า