รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
05 เมษายน 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "พินิจการเมืองไทย ปัจจุบันและอนาคต"

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


318 ครั้ง
04 เมษายน 2562

การเลือกตั้ง : กรณีศึกษา ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549


331 ครั้ง
03 เมษายน 2562

นิทรรศการเคลื่อนที่ประจำปี ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


359 ครั้ง
02 เมษายน 2562

โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายมะสดี หะยีปิ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


351 ครั้ง
01 เมษายน 2562

สรุปภาพรวมเลือกตั้ง และ Roadmap หลังเลือกตั้ง

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


305 ครั้ง
29 มีนาคม 2562

หนังสือน่าอ่านเรื่อง "Troll Way ทางสายเกรียน"

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


327 ครั้ง
28 มีนาคม 2562

สถานการณ์หลังการเลือกตั้ง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


322 ครั้ง
27 มีนาคม 2562

การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการบริหารงานภาครัฐและเอกชนหลังการเลือกตั้ง

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่น ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ


338 ครั้ง
26 มีนาคม 2562

บทบาทพลเมืองหลังการเลือกตั้ง

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


355 ครั้ง
25 มีนาคม 2562

ภาพรวมเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

คุณณัชชาภัทร อมรกุล และคุณเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


360 ครั้ง
22 มีนาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "การสร้างสำนึกพลเมือง"

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


336 ครั้ง
21 มีนาคม 2562

ประเมินสถานการณ์ด้านความสมานฉันท์ในสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


330 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า