รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
07 มิถุนายน 2561

ประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


241 ครั้ง
06 มิถุนายน 2561

กลไกและมาตรการป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาข้อปฏิบัติต่อการดำเนินการทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับข้อพิพาททางเลือก Pre-Action Protocol for Judicial Review

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


263 ครั้ง
05 มิถุนายน 2561

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

คุณสุนิษา ฝึกฝน

นักวิจัยโครงการฯ


234 ครั้ง
04 มิถุนายน 2561

FAQ primary vote

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


242 ครั้ง
01 มิถุนายน 2561

รีวิวหนังสือ : ความเหลื่อมล้ำแนวราบ ต้นกำเนินความรุนแรง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


228 ครั้ง
31 พฤษภาคม 2561

ภาพรวมนโยบายภาคใต้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบและกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และ ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


235 ครั้ง
30 พฤษภาคม 2561

30 พฤษภาคม 2484 : การเสด็จสวรรคตของปฐมกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์


253 ครั้ง
29 พฤษภาคม 2561

พลเมืองสูงวัยใส่ใจชุมชน

อ.พัฒนา สุขเกษม

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเลย


248 ครั้ง
28 พฤษภาคม 2561

เหลียวหลังแลหน้า 2 ปี ประชารัฐรักสามัคคีกับการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพะรปกเกล้า


258 ครั้ง
25 พฤษภาคม 2561

รีวิวหนังสือ : การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


273 ครั้ง
24 พฤษภาคม 2561

การเลือกตั้งสมานฉันท์

คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET)


261 ครั้ง
23 พฤษภาคม 2561

primary vote : ระบบเลือกตั้งที่ให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร

อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


266 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า