รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
20 มีนาคม 2562

พลเมืองกับการตรวจสอบธรรมาภิบาลภาครัฐ

คุณทิพาพร ตันติสุนทร

ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายการศึกษา ประเด็น


278 ครั้ง
19 มีนาคม 2562

“ข้อบัญญัติเมือง” เรื่องสัตว์เลี้ยง

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


264 ครั้ง
18 มีนาคม 2562

สถานการณ์เลือกตั้งทางภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พรรณราย

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์


332 ครั้ง
15 มีนาคม 2562

หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : ชาติคืออะไร

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


325 ครั้ง
14 มีนาคม 2562

การเลือกตั้ง : เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


321 ครั้ง
13 มีนาคม 2562

Good Governance and Big Data

ดร.ชลิดา สุรธนิตกุล

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา


329 ครั้ง
12 มีนาคม 2562

ส่องนโยบายพรรคการเมืองว่าด้วยการกระจายอำนาจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า


308 ครั้ง
11 มีนาคม 2562

สถานการณ์เลือกตั้งทางภาคอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


325 ครั้ง
08 มีนาคม 2562

ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


301 ครั้ง
07 มีนาคม 2562

การเลือกตั้งในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.นามสกุล นิธิบุณยากร

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


471 ครั้ง
06 มีนาคม 2562

การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey ครั้งที่ 4)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


327 ครั้ง
05 มีนาคม 2562

พลเมืองกับการเลือกตั้ง

นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


352 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า