ประกาศการใช้เงิน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันรายงานสถานะข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
นโยบาย No Gift Policy 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า